PrivacyverklaringIn deze Privacyverklaring wordt omschreven hoe de door FCA Italy S.p.A. (“Bedrijf”) via haar website verzamelde persoonsgegevens ("Gegevens") overeenkomstig het toepasselijke recht worden beheerd.

VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

De volgende Persoonsgegevens kunnen worden verzameld:

 1. Gegevens die worden verstrekt teneinde een bepaalde dienst te ontvangen (bijv. naam en contactgegevens);
 2. Browsergegevens (bijv. IP-adres, locatie - land -, gegevens over door gebruiker binnen de website bezochte pagina’s, tijdstip van bezoek aan website, duur van het bezoek per pagina, clickstream-analyse. Hoewel het Bedrijf deze gegevens niet koppelt aan specifieke gebruikers, is het wel mogelijk deze gebruikers – direct via die gegevens of door gebruikmaking van andere verzamelde informatie – te identificeren);
 3. cookies (kleine tekstbestandjes die door de bezochte websites worden verstuurd aan en opgeslagen op de computer van de gebruiker, om vervolgens weer teruggezonden te worden naar dezelfde sites wanneer de gebruiker deze opnieuw bezoekt. Zie de webpagina Cookiebeleid voor meer informatie).

DOEL EN PROCEDURE VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De Gegevens zullen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. het leveren van de gevraagde dienst (“Dienst”) op grond van de overeenkomst tussen u en het Bedrijf;
 2. het mogelijk maken voor het Bedrijf om onderzoek te doen naar klanttevredenheid (“Klanttevredenheid”) wat betreft de kwaliteit van bedrijfsgoederen en -diensten in overeenstemming met de gerechtvaardigde belangen van het Bedrijf;
 3. onderworpen aan uw uitdrukkelijke toestemming, het versturen van commerciële communicatie en het versturen van advertenties over bedrijfsproducten en –diensten, of het uitvoeren van marktonderzoeken (“Marketing”);
 4. onderworpen aan uw uitdrukkelijke toestemming, het analyseren van uw gedrag, gewoontes en consumptieneiging, om de producten en diensten van het Bedrijf te verbeteren en te voldoen aan uw verwachtingen (“Profiling”);
 5. onderworpen aan uw uitdrukkelijke toestemming, het verstrekken van Gegevens aan dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen van Bedrijf, als ook naar hun partners in de automobiel, financiële, verzekerings- en telecommunicatiesector, die deze gegevens zullen verwerken voor het versturen van commerciële communicatie en advertenties betreffende hun producten en diensten, of het uitvoeren van marktonderzoeken (“Marketing derde Partij”).
 6. om de gebruikerservaring op de websites van het Bedrijf te verbeteren.

De Gegevens kunnen worden verwerkt in hardcopy, door automatische of elektronische middelen inclusief via post of e-mail, telefoon (bijv. geautomatiseerde telefoongesprekken, SMS, MMS), fax en iedere andere manier (bijv. websites, mobiele apps).

GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS

Het verstrekken van Gegevens is nooit verplicht. Echter, wanneer u de Gegevens die u verplicht ben te verstrekken, niet verstrekt, kan het Bedrijf de Dienst niet uitvoeren. Daarentegen, heeft u door het niet verstrekken van optionele Gegevens alsnog toegang tot de Dienst.

ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

De Gegevens mogen worden verwerkt door natuurlijke en/of rechtspersonen, namens het Bedrijf en onder specifieke contractuele verplichtingen, gevestigd in EU-lidstaten of in landen buiten de EU. De Gegevens mogen worden verstrekt aan derde partijen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bevelen van overheidsorganen op te volgen of om een recht van het Bedrijf uit te oefenen voor de gerechtelijke instanties.

DOORGIFTE VAN GEGEVENS NAAR LANDEN BUITEN DE EER

Binnen haar contractuele relaties mag het Bedrijf de Gegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief het opslaan in een database die wordt beheerd door entiteiten die optreden namens het Bedrijf. Databasebeheer en de verwerking van Gegevens zijn gebonden aan de doelen van de verwerking en worden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving.

In het geval dat Gegevens worden doorgegeven buiten de EER, zal het Bedrijf alle passende contractuele maatregelen nemen om een adequate bescherming van de Gegevens inclusief – onder andere – overeenkomsten gebaseerd op de modelcontracten aangenomen door de Europese Commissie om de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER te regelen.

KOPPELINGEN MET WEBSITES VAN DERDEN

Websites van derden die via deze website toegankelijk zijn, vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende derde. Het Bedrijf wijst elke verantwoordelijkheid ten aanzien van verzoeken om en/of het verstrekken van persoonsgegevens op deze derden-websites af.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HET TEAM VAN DE FUNCTIONARIS VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING

De verwerkingsverantwoordelijke is FCA Italy S.p.A., gevestigd in Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turijn, Italië.

U kunt contact opnemen met het team van de Functionaris voor de Gegevensbescherming via het e-mailadres dpofca@stellantis.com.

BEWAREN VAN GEGEVENS

De Gegevens die worden verwerkt om de Dienst en Klanttevredenheid te leveren, worden door het Bedrijf bewaard zolang als strikt noodzakelijk is voor het vervullen van deze doeleinden. De Gegevens die zijn verwerkt voor het verrichten van de Dienst mogen door het Bedrijf langer worden bewaard, indien dit noodzakelijk is om de belangen van het Bedrijf wat betreft potentiële aansprakelijkheid voortvloeiend uit het verrichten van deze Dienst, te beschermen.

Gegevens verwerkt voor Marketing en Profiling doeleinden worden door het Bedrijf bewaard vanaf het moment dat u toestemming geeft tot aan het moment dat u deze toestemming intrekt. Vanaf het moment dat de toestemming is ingetrokken, zullen de Gegevens niet langer worden gebruikt voor deze doeleinden, maar mogen zij wel nog steeds bewaard worden door het Bedrijf. Met name wanneer dit noodzakelijk is om de belangen van het Bedrijf met betrekking tot de potentiële aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze verwerking te beschermen, behalve wanneer de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit in dit opzicht verheldering biedt.

Gegevens die worden verwerkt ter verbetering van de gebruikservaring op de websites worden bewaard gedurende de in het Cookie-beleid van het Bedrijf vermelde periode.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Betrokken kunnen de volgende rechten uitoefenen:

 1. recht op inzage: het recht op informatie van het Bedrijf of Gegevens van u worden verwerkt en, waar van toepassing, het recht om deze in te zien;
 2. recht op rectificatie en gegevenswissing: het recht om onjuiste en/of onvolledige Gegevens te rectificeren en om Gegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid'), mits het verzoek gerechtvaardigd is;
 3. recht op beperking van de verwerking: het recht op opschorting van de verwerking, mits het verzoek daartoe gerechtvaardigd is;
 4. recht op dataoverdraagbaarheid (“data portabiliteit”): het recht Gegevens in een gestructureerde, gangbare en in machine leesbare vorm te verkrijgen en deze aan andere verwerkingsverantwoordelijken over te dragen;
 5. recht om bezwaar te maken: het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens, mits het verzoek gerechtvaardigd is, ook, indien van toepassing, als de Gegevens worden verwerkt ten behoeve van marketing of profilering;
 6. recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien er sprake is van onrechtmatige verwerking van Gegevens.

U kunt de bovengenoemde rechten rechtstreeks uitoefenen via https://privacyportal.fcagroup.com.

WIJZIGINGEN

Deze Privacyverklaring treedt in werking op 03/06/2021.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor het Privacyverklaring geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te passen (bijv. naar aanleiding van wijzigingen in het toepasselijk recht). Eventuele wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.